Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor overeen- komsten met betrekking tot koop/ruil en het verrichten van de werkzaamheden en de betaling ervan.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van koop/ruil en het verrichten van werkzaamheden tussen Rotor Alkmaar, hierna te noemen : “Rotor” en een wederpartij hierna te noemen:” koper”
2. Rotor heeft ten alle tijden het recht deze voorwaarden te wijzigen

Artikel 2. Totstandkoming van overeenkomst

1. Mondelinge toezeggingen en of afspraken zijn slechts bindend indien en zover deze schriftelijk zijn bevestigd.
2. Indien geen schriftelijke overeenkomst is afgegeven geld de afleveringsbon, dan wel de factuur als bewijs van bestaan en als bevestiging.

Artikel 3. Prijzen

1.Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidsbelasting.
Indien en reparatie/revisie of ruil is overeengekomen is de prijs exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.

Artikel 4. Aflevering (van ruilzaken)

1. Zaken worden geleverd bij Rotor of opgehaald en weggebracht voor Rotor. Tenzij partijen dit anders afspreken.

Artikel 5. Leveringstijd

1. Als leveringsdatum geld de datum van levering of van verrichte werkzaamheden.
2. Leveringsdatum al dan niet uitdrukkelijk vermeld gelden nooit als fatale reden , om bij niet tijdige levering de overeenkomst met Rotor te ontbinden.

Artikel 6. Vervangen van materialen of zaken

1. Vervangen materialen worden ten alle tijden eigendom van Rotor tenzij dit bij aanvang van de opdracht anders is vermeld.

Artikel 7. Betaling

1. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen dient betaling van de totaal overeengekomen prijs bij aflevering contant te worden betaald. Onder aflevering wordt mede vertaan de verrichte werkzaamheden.
2. Bij aankopen of bij of opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn ontvangen op het rekeningnummer wat vermeld staat op de factuur.
3. Indien de koper de totaal overeengekomen prijs niet tijdig heeft voldaan,is Rotor gerechtigd over het achterstallige bedrag de wettelijke rente voor handels transacties, vermeerderd met 2 % per jaar, in rekening te brengen, per dag vanaf de betreffende vervaldag.

Artikel 8. Overmacht

1. Indien zich aan de kant van Rotor om wat voor reden dan ook een overmacht situatie voordoet stelt Rotor de koper zo snel mogelijk op de hoogte of de levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan:
– Brand,blikseminslag, explosie uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.
– Storing in de energie voorziening.
– Diefstal of verduistering of beschadiging uit het magazijn dan wel tijdens transport.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Rotor is aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een tekortkoming in het uitvoeren van de reparatie/ revisie. De staat van de geleverde reparatie/revisie werkzaamheden en de aansprakelijkheid van Rotor sterk zich niet verder uit als garantievoorwaarden omschreven in Artikel 10.
2. Iedere andere vorm van aansprakelijkheid uit welke hoofde ook is uitgesloten.

Artikel 10. Garantie

1. Voor garantie op nieuwe onderdelen geld zoals die van toepassing zijn door de fabrikant, importeur of toeleverancier.
2. Rotor garandeert vanaf de datum van levering dan wel vanaf de datum van oplevering van voltooide werkzaamheden:
– Een ten behoeve van vaar of voertuig door Rotor geleverde ruilzaak (startmotor/dynamo), gedurende een periode van 12 maanden na factuurdatum, echter tot een maximum van 2.000 draaiuren ofwel 100.000 door vaar of voertuig afgelegde kilometer (waarbij geld welke het eerste is bereikt)
– Een ten behoeve van vaar of voertuig door Rotor verrichte onderdeel revisie/losse componenten revisie gedurende een periode van 3 maanden na factuurdatum echter tot een maximum van 500 draaiuren ofwel 25.000 afgelegde kilometers ( waarbij geld welke het eerste is bereikt)
3. De garantie houd in dat Rotor de binnen deze termijn geconstateerde tekortkomingen zal verhelpen.
4.Uitgesloten van garantie zijn: – gebreken in materialen of onderdelen die door koper zijn voorgeschreven of ter beschikking zijn gesteld.
– gebreken die het gevolg zijn van door koper ter beschikking gestelde onderwerpen, tekeningen, constructies of werkwijzen, dan wel door koper gegeven adviezen.
– gebreken in ingebouwde elektronische componenten.
– gebreken aan onjuist functioneren van zaken waardoor de dynamo/ startmotor niet goed kan functioneren of erger defect gaat.
– ontstane defecten die het gevolg zijn van : opzet, nalaten van normaal of voorgeschreven onderhoud, onjuiste inbouw/aansluiting/uitgevoerde veranderingen door derden, slechte behandeling, verkeerd ( dan wel ander dan het voorziene normale) gebruik zijn eveneens uitgesloten van garantie.
5. De oorspronkelijke garantie termijn wordt bij vervanging niet verlengd.

Artikel 11. Reclame

1. Indien de koper wil reclameren, dient hij toe te staan Rotor het geleverde te laten inspecteren. Indien de klachten gegrond zijn zullen de kosten voor rekening van Rotor zijn.

Artikel 12. Recht

Alle geschillen die ontstaan uit of naar aanleiding van een overeenkomst als in deze voorwaarden staan vermeld en niet na onderling overleg kunnen worden opgelost zullen aanhangig gemaakt worden en beslist door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Rotor.

U kunt deze Algemene Voorwaarden ook als afdrukbare documenten downloaden.